Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 28. 2. 2019.

Termín písemné školní přijímací zkoušky je stanoven na 5. 4. 2019.

Termín ústní školní přijímací zkoušky je stanoven na 8. 4. 2019.

Administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 490 Kč. Poplatek je splatný do 28. 2. 2019 na účet č. 2131120685/8040 (vzhledem k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR je variabilním symbolem 8místné číslo ve tvaru 2018XXXX, kde XXXX je poslední čtyřčíslí rodného čísla uchazeče. V případě, že je koncovka rodného čísla trojmístná, je nutné před tuto koncovku vepsat číslici 0. Např. v případě rodného čísla XXXXXX/1111 je variabilní symbol 20181111, v případě rodného čísla XXXXXX/222 je variabilní symbol 20180222 apod.).

Po zaplacení administrativního poplatku zašlete, prosím, potvrzení o platbě z banky nebo kopii ústřižku složenky o zaplacení poštou na adresu školy nebo e-mailem na adresu studijni@vsss.cz.