Vysoká škola

Západomoravská vysoká škola vznikla v roce 2001 a  od roku 2003 začala vzdělávat studenty, a to postupně v několika akreditovaných studijních programech. Od roku 2015 se postupně dostávala do problémů způsobených zejména demografickou situací. Po opakovaných institucionálních změnách v minulosti se její situace nyní stabilizovala. V současnosti se stala členem silné skupiny škol PRIGO.

PRIGO má nezastupitelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem.Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. PRIGO se výrazným způsobem zaměřuje na globální prostředí. Soustředí se na rozšířenou výuku cizích jazyků a jako jedna z mála institucí má na většině svých škol povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce. Spolupracuje s více jak dvacítkou zahraničních škol, počínaje Velkou Británií, Německem, Rakouskem, Francii, Polskem nebo Slovenskem, přes školy americké, a několika školami v Číně konče.

Západomoravská vysoká škola se chce v rámci skupiny PRIGO stát v horizontu nadcházejícího desetiletí elitní vysokou školou zaujímající přední místo v evropském prostoru vzdělávání. Západomoravská vysoká škola chce vychovávat špičkové odborníky, schopné kritického a syntetického myšlení, nadané přenositelnými kompetencemi, ochotné se nejen celoživotně vzdělávat a přijímat kritiku, ale také předávat své znalosti a zkušenosti jiným. Bude vždy usilovat o to, aby její absolventi měli přirozený smysl pro společenskou odpovědnost, aby přijímali za své výzvy spojené s životem v multikulturním prostoru, s rozvojem nových technologií a s udržitelností ekonomického rozvoje.

Úsilí Západomoravské vysoké školy se nyní zaměřuje především na vytvoření stabilního a loajálního jádra akademických pracovníků s nadstandardní kvalifikační a vhodnou věkovou strukturou, kteří budou sdílet společné vize a hodnoty.

Novým rektorem Západomoravské vysoké školy byl jmenován prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D et Ph.D. Profesor Kotlán má 44 let a je uznávaným akademickým pracovníkem. Působil ale také jako vrcholový manažer v několika společnostech, a to včetně krizového managementu. V akademické i podnikatelské rovině lze zmínit jeho studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a dvacetiletou podnikatelskou činnost v Brně. V Brně také absolvoval své profesorské řízení na Mendelově univerzitě.

Prezidentem republiky byl jmenován profesorem v roce 2014 v oboru Ekonomika a management. Habilitoval a absolvoval doktorská studia v oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Magisterské studium absolvoval tamtéž v programu Hospodářská politika a správa. Doktorské studium absolvoval také v oboru Veřejné právo se specializací na právo sociálního zabezpečení, finanční právo, správní právo a ústavní právo, a to na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na stejné univerzitě ukončil i rigorózní řízení v oboru Finanční právo se zaměřením na právo sociálního zabezpečení a daňové právo. Je předním českým odborníkem na problematiku, daní, práva sociálního zabezpečení, managementu a veřejných financí, stejně jako na problematiku hospodářské politiky. Působil nebo nyní externě působí na několika ekonomických a právnických fakultách v ČR. Jedná se o Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a další. Je autorem více než stovky publikací, z toho tvoří více než čtyřicet články v časopisech s impakt faktorem, v časopisech zahrnutých v databázi Scopus nebo sbornících v databázi Web of Science. Napsal také více než 20 monografií či učebnic. Jeho h-index vyjadřující citovanost a ohlasy jeho publikací je vysoce nadprůměrný a je roven 10. Byl nebo je řešitelem vědecko-výzkumných projektů financovaných GA ČR, Evropskou unií, EACO, Hlávkovou nadací a mnoha dalšími.

Do roku 2017 působil jako předseda panelu Právní vědy a politologie a místopředseda Oborové komise společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky. Působí jako člen akreditační komise pro VOV, která je poradním orgánem MŠMT.  Je členem edičních rad impaktovaných a scopusových časopisů, jako je Politická ekonomie, Review of Economic Perspectives a několika dalších. Je členem Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a členem Oborové rady doktorského studia tamtéž. Je rozhodcem schváleným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Dále je členem České společnosti ekonomické, Advokátní komory ČR, Mensy ČR, European Society of Contract Law a mnoha dalších. K aktuálnímu dění se jako expert pravidelně vyjadřuje v médiích, jako je Český rozhlas, MFD, Deník, Ekonom apod. Dlouhodobě také vedl mezinárodní výzkumné týmy a působil v pozicích středního managementu a top managementu několika společností a vykonával také právní praxi, a tudíž jeho akademická dráha byla vždy nerozlučně spojena s praxí a faktickým přenosem poznatků do praktického života.

Profesor Kotlán kolem sebe dlouhodobě soustřeďuje tým mladých i zkušených akademických pracovníků, kteří v současnosti pomáhají vytvářet ze Západomoravské vysoké školy stabilní a úspěšné akademické pracoviště a zajišťovat akreditační proces v rámci studijních programů.